Systémová integrace

Řada podniků, společností a státních institucí v ČR stojí před jasným úkolem – zvýšit konkurenční schopnost podniku v novém tržním prostředí a s tím související efektivnost vnitřních a vnějších procesů a činností.

Řešením je systémová integrace, jejímž cílem je spojení všech softwarových komponent (subsystémů) v jeden fungující celek s snahou, aby pracoval co možná nejefektivněji a harmonicky.

Za pojmem „systémová integrace“ stojí řada dílčích úkolů:

 • zavedení procesů vedoucích ke snižování nákladů a zvyšování efektivnosti podnikání,
 • zvýšení využitelnosti fixních a finančních prostředků,
 • zvýšení kvality práce s lidskými zdroji,
 • zlepšení komunikace ve společnosti (vnitřní procesy) a s okolím (vnější procesy),
 • zrychlení reakce na požadavky zákazníků,
 • zvýšení dostupnosti a využitelnosti dat pro správu a řízení podniku,
 • apod.

Pokud je systémová integrace vhodně navržena a provedena, přináší výraznou přidanou hodnotu a snížení provozní režie. V současném "propojeném" světě je role systémové integrace a systémových integrátorů stále významnější.

Společnost VUMS LEGEND jako řešitel rozsáhlých projektů modernizace informačních systémů a infrastruktury u zákazníků vychází z detailní projektové přípravy zahrnující rozhodující funkční, datové a procesní požadavky.

K základním funkčním požadavkům patří především:

 • zajistit provázanost stávajících a nových řešení,
 • sjednotit obsah a formu datové základny,
 • vyvíjet a zavést personalizované aplikace včetně podpory rozhodovacích procesů,
 • zajistit podporu certifikace ISO 9000,
 • zvýšit efektivnosti administrativních činností,
 • odstranit redundance v datové základně a zpracování,
 • zefektivnit využívání služeb Internetu,
 • zajistit bezpečnost IS (archivace dat, výpadek IS, obnova dat),
 • zkrátit reakce IS na požadavky uživatelů,
 • zvýšit komplexnost a provázanost IS,
 • zvýšit dostupnost a využitelnost dat v IS pro správu a řízení podniku,
 • zajistit vysokou flexibilitu IS vzhledem ke změnám legislativy a ekonomického prostředí.

Hlavní přínosy řešení:

 • Redukce provozních nákladů, úspora energií, surovin a dalších zdrojů.
 • Snížení rizika havárií, za něž podnik nese odpovědnost.
 • Zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro takové subjekty, jako jsou investoři, peněžní ústavy, veřejná správa.
 • Rozšíření možností v exportní oblasti a v oblasti státních zakázek.
 • Posílení vztahů s veřejností.