Elektronický dokument – Jak ho podepsat

Na základě eIDAS a adaptačního zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Záleží na tom , kdo jste a pak je nutno použít správný typ podpisu.

- Veřejnoprávní podepisující kvalifikovaný elektronický podpis

- Ostatní osoby uznávaný elektronický podpis

 

Důležité:

Pokud má mít podpis právní moc, musí se jednat o podpis vydaný kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.

Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

Rozdíl mezi zaručeným a kvalifikovaným podpisem:

U kvalifikovaného podpisu musí být privátní klíč certifikátu generován a uložen na certifikovaném bezpečném zařízení – čipové kartě či tokenu.

K podepisování elektronickým podpisem lze použít pouze kvalifikovaný elektronický podpis, podepisuje-li elektronický dokument, kterým právně jedná:

a) stát, územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená zákonem nebo právnická osoba zřízená nebo založená státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem (dále jen „veřejnoprávní podepisující“), nebo

b) osoba neuvedená v písmenu a) při výkonu své působnosti(např. soukromé zdravotní pojišťovny aj.).

V ostatních případech lze použít uznávaný elektronický podpis (soukromá osoba, firma aj.)

Povinnost orgánu státu používat kvalifikovaný elektronický podpis (§ 5) je § 19 odst. 1) je posunuta
o 2 roky, tj. na 19.9.2018.

V tomto přechodném období může orgán státu používat zaručený elektronický podpis založený
na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis.

 

Legislativní rámec:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES účinné od 1.7.2016 (eIDAS). Konkrétně se jedná o články 32 a 33 Nařízení (elektronický podpis) a čl. 40 (elektronické pečetě).

Adaptační zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Konkrétně článek 25(Právní účinky elektronických podpisů)), § 5 a 6 (Podepisování dokumentu)

Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, nebyla doposud novelizována
v souladu s eIDAS a zákonem č. 297/2016 Sb.

Avšak Ministerstvo vnitra vydalo v říjnu 2016 upravený „Metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby vedené prostřednictvím elektronického systému spisové služby u veřejnoprávních původců“. Ten již aktualizován je a odkazuje na § 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb. Dostupný je na http://www.mvcr.cz/clanek/spisova-sluzba-metodiky.aspx

 

Související produkty:

  • pikto-rizena_dokumentace.png

    Řízená dokumentace

    Integrovaný systém řízené dokumentace má za úkol spravovat důležité firemní dokumenty jako jsou mj. řády, směrnice, příkazy, metodické a kontrolní postupy a řídit jejich životní cyklus. Zahrnuje proces tvorby, evidence, šíření a pravidelného prověřování řízených dokumentů v duchu pravidel daných souborm mezinárodních norem ISO 9000.

    detailní stránka