Elektronická podatelna

Elektronická podatelna je pracoviště pro příjem a odesílání datových zpráv, připojené k veřejné datové síti.

Prostřednictvím systému elektronické podatelny mají občané možnost vést komunikaci s organizacemi při vyřizování svých záležitostí, vyplňování formulářů a získávání informací s využitím zaručeného elektronického podpisu, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Na funkci elektronické podatelny jsou kladeny komplexní požadavky. Funkce podatelny musí vyhovovat legislativním podmínkám. Jde o zákony, vyhlášky a nařízení vlády a další standardy. Podatelna musí pracovat jako vstupní a výstupní rozhraní, které se začlení do stávající struktury organizace. Dalším požadavkem je, aby elektronická podatelna plnila své funkce při optimálním využití nákladů. Při návrhu je tedy třeba mít na zřeteli aspekty administrativní, bezpečnostní, personální, požadavky na dostupnost i požadavky informačního systému. Všechny své funkce musí plnit spolehlivě a bezpečně. Tím rozumíme především zajištění integrity, dostupnosti a důvěrnosti.

Úlohy elektronické podatelny v souvislosti s přijetím podepsané zprávy: Veškerá práce pracovníka podatelny se odehrává v prostředí klienta. Po přijetí podání na podatelnu a automatickém zapsáním poštovní zprávy do archivu přijaté pošty včetně zapsání do evidence doručených elektronických podání, má za povinnost ověřit, zdali je zpráva a případná příloha čitelná a zkontrolovat přítomnost virů. Dále musí pracovník podatelny ověřit, zda elektronicky podepsaná zpráva má náležitosti požadované zvláštními zákony a ověřit elektronický podpis a platnost certifikátu náležejícího k elektronickému podpisu odesílatele.

V případě, že byly splněny všechny dané náležitosti, pracovník podatelny potvrdí příjem odesílateli a předá podání k vyřízení dle interních předpisů organizace. Veškeré tyto postupy zajišťuje produkt Elektronická podatelna.

Hlavní přínosy produktu:

 • Spolehlivost a bezpečnost.
 • Non-stop dostupnost bez ohledu na úřední hodiny.
 • Možnost kombinace všech forem komunikace (osobní návštěva, pošta, E-mail, internet, SMS).
 • Aktuální informace o stavu vyřizování podání.
 • Produkt je atestován – atest ÚVIS č.j.4/2001-A.
 • Splňuje současné legislativní podmínky.
 • Začlenění do existující organizační struktury organizace.

 • Jednoduchá integrace na spisovou službu.

Hlavní součásti produktu:

 • modul evidence příchozí pošty
 • modul evidence odchozí pošty
 • modul archiv pošty

Možnosti propojení s dalšími aplikacemi:

 • Spisová služba
 • Datové schránky

 

Související produkty:

 • pikto-spisova_sluzba.png

  Spisová služba SPI 8NS

  Produkt určený pro zjednodušení a zkvalitnění správy spisů v agendě organizace. Zajišťuje komplexní evidenci v celém životním cyklu dokumentů příchozích i odchozích, papírových i elektronických včetně komunikace přes datové schránky, předávání dokumentů mezi organizačními jednotkami a jednotlivými pracovníky a také jejich archivaci a skartaci k tomu využívá produkty IBM skupiny Messaging and Collaboration, FileNet P8 a nabízí i neformální komunikaci díky skupině IBM Social Software.

  detailní stránka