Důvěryhodné úložiště FIDO

Problematika důvěryhodných digitálních úložišť je poměrně nová. Důvěryhodné úložiště dat představuje řešení zaměřené na střednědobé a dlouhodobé důvěryhodné ukládání dokumentů. Jde o oblast práce s dokumenty, která byla dosud řešena jen pomocí elektronických archivů, systémy DMS či ECM apod.

Dnes vznikající systémy pro důvěryhodné ukládání jsou řízeny a designovány dle obecně platné normy pro OAIS (Open Archival Informaion System). Norma definuje formát dlouhodobého uchovávání informací zaměřený na data, data, která podléhají archivaci. Norma pokrývá také funkce pro dlouhodobé uchovávání informací, jejich příjem, archivaci, správu dat, přístup a jejich šíření. Popisuje interní a externí funkce komunikace, identifikuje nezbytné služby a definuje jejich využívání. Referenční model nespecifikuje konkrétní návrh nebo realizaci, konkrétní implementace můžou chápat jednotlivé funkce jinak, ale vždy je nutné zachovat informační model.

Důvěryhodnost úložiště

Důvěryhodnost úložiště je založen na využití kvalifikovaného časového razítka. Opatřením dokumentu kvalifikovaným časovým razítkem stvrdíme, v jaké podobě dokument existoval před časovým údajem uvedeným v razítku. Pokud tento dokument obsahuje i platný elektronický podpis, musel i tento elektronický podpis být vytvořen a být platný před uvedeným časem. Tím získáváme potřebný důkaz o době vzniku elektronického podpisu dokumentu, tzn. důležité informace nezbytné pro dokazování validity celého dokumentu.

 

Hlavní zásady OAIS

 • Prověřit a evidovat původ dokumentů.
 • Garantovat neměnnost dokumentu.
 • Zajistit čitelnost dokumentu.

Povinné odpovědnosti OAIS

 • Umožnit korektní příjem, kontrolu a důvěryhodnost zaslaných informací od Producenta.
 • Zabezpečit uložení příp. transformací přijatých dat pro zajištění dlouhodobé uchování informací.
 • Definovat cílovou skupinu uživatelů obsahu a kategorii jim poskytnutých dokumentů obsahu.
 • Auditovaně evidovat veškeré činnosti v celém systému.

Základní architektura OAIS:

 

 

Základní vlastnosti DÚ:

 • Věrohodnost původu dokumentu.
 • Neměnnost a neporušitelnost obsahu.
 • Prokázání existence v čase.
 • Řízení a autorizace přístupu
 • Protokolování a historie přístupů
 • Auditovaná činnost správců

Vnitřní služby DÚ

 • Vstupní kontrola (struktura, nezávadnost).
 • Ověřování elektronických podpisů a značek.
 • Přidání, ověřování a prodlužování časového razítka.
 • Vytváření důkazních záznamů.
 • Řízení přístupových oprávnění.
 • Řízení retenční periody (skartační lhůty).
 • Zajištění dlouhodobé čitelnosti.
 • Bezpečné uložení dokumentů, ochrana před zničením.

Související produkty:

 • pikto-calendar_autoprovoz.png

  Autoprovoz

  Pokud Vaše firma vlastní vozový park, aplikace Autoprovoz je právě pro vás. Aplikace zajišťuje vše související s evidencí o provozu služebních automobilů a služebních cest, počínaje žádostí a rezervaci automobilu na daný časový úsek, schválení či zamítnutí žádanky příslušným vedoucím a konče vyplněním cestovního příkazu o služební cestě.

  detailní stránka

 • pikto-elektronicka_podatelna.png

  Elektronická podatelna

  Elektronická podatelna je systém, jehož účelem je poskytovat elektronickou komunikaci jak vně organizace (občanům, institucícm, firmám), tak dovnitř (ostatním útvarům uvnitř organizace) a to vše s využitím zaručeného elektronického podpisu.

  detailní stránka

 • pikto-evidence.png

  Evidence smluv, objednávek a faktur

  Tento balík aplikací je určen pro tvorbu, evidenci a správu dokumentů pro podporu firemních procesů jako je evidence smluv, faktur, objednávek nebo investičních plánů. Mohou fungovat jednotlivě nebo jako celek s možností propojení s dalšími námi nabízenými aplikacemi jako je spisová služba a další.

  detailní stránka

 • pikto-rizena_dokumentace.png

  Řízená dokumentace

  Integrovaný systém řízené dokumentace má za úkol spravovat důležité firemní dokumenty jako jsou mj. řády, směrnice, příkazy, metodické a kontrolní postupy a řídit jejich životní cyklus. Zahrnuje proces tvorby, evidence, šíření a pravidelného prověřování řízených dokumentů v duchu pravidel daných souborm mezinárodních norem ISO 9000.

  detailní stránka

 • pikto-spisova_sluzba.png

  Spisová služba SPI 8NS

  Produkt určený pro zjednodušení a zkvalitnění správy spisů v agendě organizace. Zajišťuje komplexní evidenci v celém životním cyklu dokumentů příchozích i odchozích, papírových i elektronických včetně komunikace přes datové schránky, předávání dokumentů mezi organizačními jednotkami a jednotlivými pracovníky a také jejich archivaci a skartaci k tomu využívá produkty IBM skupiny Messaging and Collaboration, FileNet P8 a nabízí i neformální komunikaci díky skupině IBM Social Software.

  detailní stránka